פרק ראשון ושני

תנינה, המכשפה הקוסמת של נורית זרחי שחיה בבית המעלית, חוזרת משנות ה-70 אל ימינו. מתוך "מי מכיר את תנינה?"

מערכת וואלה!

תנינה

פ??ע?ם ה?י?ת?ה מ?כ?ש???פ?ה ש??ק??ר?או? ל?ה? ת??נ??ינ?ה. ה?יא ג??ר?ה ב??מ?ע?ל?ית ע?ם ח?תו?ל א?ח?ד ל?ב?ן ש??ק??ר?או? לו? ק?ר?ק?ב?ן. יו?ם א?ח?ד צ?ו??ת?ה ת??נ??ינ?ה ע?ל ה?מ??ע?ל?ית: "ק?ח?י או?ת?י ל?פ??ר?יז?ה!" ו?ח?ר?צ?ה א?ת ה?ל??ש?ו?ן ה?י?ר?ק??ה ש??ל??ה? ל?ה?ר?או?ת ל?ק?ר?ק?ב?ן ש??ז??ה ל?א י?ה?י?ה נ?ע?ים כ??ל כ??ך?.

ו?ה?מ??ע?ל?ית ה?ת?ח?יל?ה ל?ה?ת?רו?מ?ם, ה?יא ת??מ?יד צ?י??ת?ה ל?פ??ק?ד?ו?ת ש??ל ת??נ??ינ?ה.
פ??ר?יז?ה ה?י?ה ב??תו?ך? סו?פ??ר?מ?ר?ק?ט, וב??ס?ו?פ??ר?מ?ר?ק?ט ה?י?ה ע?כ?ש??ו חש??ך?.
ת??נ??ינ?ה ה?ד?ל?יק?ה ג??פ?רו?ר, ו?ק?ר?ק?ב?ן ר?א?ה ש??ם א?ר?ב??ע מ?כ?ש???פו?ת. כ??ש??ה?ן נ?פ?ג??ש?ו? א?ח?ת ע?ם ה?ש???נ?י??ה, ב??מ?קו?ם ש??לו?ם ה?ן א?מ?רו? זו? ל?זו? מ?ל?ח?מ?ה ו?ב?מ?קו?ם ל?ה?ת?נ?ש???ק ה?ן ה?ח?ט?יפו? זו? ל?זו? א?ג?רו?ף. ה?ש???מו?ת ש??ל??ה?ן ה?יו? ח?נ?ינ?ה, נ?ינ?ה, ז?מ?זו?ם ו?ק?צ?ר. כ??ל??ן ל?ב?ש?ו? ג??ר?ב א?ח?ד ש??ח?ר ו?ג?ר?ב א?ח?ד א?ד?ם, ו?ל?כ?ל??ן ה?י?ת?ה ל?ש?ו?ן י?ר?ק??ה, כ??י ה?ן א?כ?לו? ב??ס?ו?פ??ר?מ?ר?ק?ט ר?ק ד??ב?ר?ים י?ר?ק??ים. ה?ן נ?פ?ג??ש?ו? ב??פ??ר?יז?ה כ??ד?י ל?ה?ת?א?מ??ן, ו?כ?ל א?ח?ת א?מ?ר?ה ע?ל ה?ש???נ?י??ה ד??ב?ר?ים כ??מו? מ?ט?מ?ט?מ?ת, ג??ב?ס מ?ק?ש??ק?ש? ו?ב?לו?ן ק?רו?ע?. א?ח?ר?י כ??ל מ?ל??ה ה?יו? מו?צ?יאו?ת ל?ש?ו?ן י?ר?ק??ה. כ??כ?ה ה?מ?כ?ש???פו?ת ה?יו? מ?ת?א?מ??נו?ת. ק?ר?ק?ב?ן י?ש??ב ב??צ??ד ו?ה?י?ה ג??א?ה מ?או?ד ב??ת?נ??ינ?ה כ??י ת??נ??ינ?ה ה?י?ת?ה ה?כ?י מ?צ?ל?ח?ת ו?מ?ה ש???ה?יא א?מ?ר?ה ה?י?ה ה?כ?י מ?צ?ח?יק ו?ה?כ?י מ?פ?ח?יד.

הו?א ש??מ?ע א?יך? ה?מ?כ?ש???פו?ת או?מ?רו?ת: "א?ת?? א?ת?? א?ת??..." ו?א?ח?ר כ??ך?: "א?נ?י א?נ?י א?נ?י..." ו?כ?ש??ה?ג??יע? ת?ו?ר ת??נ??ינ?ה ה?יא א?מ?ר?ה: "א?נ?י ח?ר?ד??ל, ש??פ??ע?ת, י?ת?ו?ש?." ו?מ?פ??נ?י ש??ה?י?ת?ה יו?ת?ר מ?ד??י מ?צ?ל?ח?ת, ה?יא ב??א?מ?ת נ?ה?פ?כ?ה ל?י?ת?ו?ש?, ו?נ?ש??א?ר ל?ה? ב??קש??י כ??ח? כ??ד?י ל?ז?מ?ז?ם ל?מ??ע?ל?ית ש??ת??ק??ח או?ת?ם ב??ח?ז?ר?ה ל?ר?חו?ב מו?נ?ט?יפ?יו?ר?י א?ר?ב??ע?ים ו?א?ר?ב??ע, ש??ם ג??רו? ש??נ?יה?ם.
ק?ר?ק?ב?ן ה?ת?א?פ??ק מ?או?ד ש??ל??א ל?ב?ל?ע? א?ת ת??נ??ינ?ה ו?ל?ח?ש? ל?ע?צ?מו?:

ז?ה ל?א י?ת?ו?ש?,
ז?ה ל?א ז?בו?ב ס?ת?ם
ז?את ת??נ??ינ?ה ה?מ??צ?ל?ח?ת
ב??תו?ר י?צו?ר מ?ק?ס??ם.

הו?א ח?ש??ש? ש??י??בו?א א?יז?ה ד??י??ר, י?כ??ה ב??ק??יר ו?י?ח?ב??ט ב??י??ת?ו?ש?, ו?ל?כ?ן ה?ת?ח?יל ל?מ?ר?מ?ר א?ת ש??ירו? ב??קו?ל ג?ו?ב?ר ו?הו?ל?ך?, כ??ד?י ש??כ??ל מ?י ש??עו?ב?ר ב??ח?ד?ר ה?מ??ד?ר?גו?ת י?ב?ין מ?י??ד ש??א?ין ז?ה י?צו?ר ס?ת?ם.

מ?ה ש???ו?ה מ?כ?ש???פ?ה קו?ס?מ?ת א?ם ה?יא ז?קו?ק?ה ל?ע?ז?ר?ה ש??ל ח?תו?ל? ת??נ??ינ?ה, ש??ה?י?ת?ה מ?כ?ש???פ?ה מ?או?ד ג??א?ו?ת?נ?ית, ע?ק?צ?ה א?ת ק?ר?ק?ב?ן ב??א?ף. ס?ש??... ק?ר?ק?ב?ן ק?פ?ץ ב??א?ו?יר ו?ה?ג??יע? ב??כ?חו?ת ע?צ?מו? ל?ק?ו?מ?ה ה?ש???ש???ית. ו?ת?נ??ינ?ה נ?ש??א?ר?ה ל?ב?ד??ה? ו?ה?י?ת?ה מ?כ?ר?ח?ה ל?ע?ז?ר ל?ע?צ?מ?ה?. ת??נ??ינ?ה מ?ש??כ?ה א?ת ע?צ?מ?ה? מ?ן ה?י??ת?ו?ש? ב??ע?ז?ר?ת ה?מ??ל??ים ה?כ?י א?ר?כ?ו?ת ש??י??ד?ע?ה.

מ?ס?כ??ן ל?ה?ג??יד ד??ב?ר?ים ר?ע?ים
ע?ל ע?צ?מ?ך? יו?ת?ר מ?א?ש??ר ע?ל א?ח?ר?ים.
ב??ק?ל??י ק?ל?ו?ת א?ת??ה ע?לו?ל ל?ה?פ?ך?
ל?ח?ר?ד??ל, ל?נ?ק?נ?יק, ו?א?פ?ל?ו? ל?ש??רו?ך?.

ו?ת?נ??ינ?ה י?ד?ע?ה א?ת ז?ה. ו?ה?יא הו?ס?יפ?ה ג??ם ל?י?ת?ר ב??ט??חו?ן: אבגדהו זחטיחל למנסעפצק רשת

עוד בוואלה! NEWS

לא תאמינו עד כמה אתם פראיירים: דירשו את הכסף שלכם בחזרה

לכתבה המלאה

ת??נ??ינ?ה וכ?ל א?ח?יו?ת?יה?

ל?ת?נ??ינ?ה ה?יו? ש??ת??י א?ח?יו?ת ש??ג??רו? ע?ל י?ד?ה?. ה?ן ה?יו? ת??או?מו?ת ו?ה?ש???מו?ת ש??ל??ה?ן ה?יו? ג?ו?ל ו?י?ת. ג?ו?ל ג??ר?ה ב??מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה, ו?י?ת ג??ר?ה ב??מ??ע?ל?ית ה?י?ו?ר?ד?ת.

יו?ם א?ח?ד צ?ע?ק?ה ג?ו?ל ל?י?ת מ?ת?ו?ך? ה?מ??ע?ל?ית ש??ל??ה?: "ל?מ??ה א?נ?י ת??מ?יד צ?ר?יכ?ה ל?ה?ז?כ??יר ל?ך? כ??ל ד??ב?ר? א?ת?? ל?א חו?ש??ב?ת..."
ו?ב?א?מ?צ?ע ה?מ??ש??פ??ט ע?ל?ת?ה ל?ה? ה?מ??ע?ל?ית. ו?כ?ש??ש??ו?ב נ?פ?ג??ש?ו? ש??ת??יה?ן ב??א?מ?צ?ע ה?ד??ר?ך?, ו?ה?יא ר?צ?ת?ה ל?ה?מ?ש??יך? א?ת ה?מ??ש??פ??ט, צ?ע?ק?ה ע?ל?יה? י?ת מ?ן ה?מ??ע?ל?ית ש??ל??ה?: "ת??מ?יד א?ת?? חו?ש??ב?ת ש??ר?ק א?ת?? יו?ד?ע?ת מ?ה..." ו?ב?א?מ?צ?ע ה?מ??ש??פ??ט י?ר?ד?ה ל?ה? ה?מ??ע?ל?ית.

ה?ן נ?פ?ג??ש?ו? כ??ל פ??ע?ם ר?ק ל?ר?ג?ע, ו?ב?מ?קו?ם ל?ה?ג??יד ר?ק מ?ה ש???ה?כ?ר?ח?י, ה?ן ב??ז?ב??זו? א?ת ה?ז??מ?ן ע?ל מ?ר?יבו?ת ו?א?ח?רו? ב??ח?ד?ש? א?ת יו?ם ה?ה?ל??ד?ת ש??ל א?חו?ת?ן ה?ב??כ?יר?ה ו?עו?ד ח?ד?ש? ב??ז?ב??זו? ע?ד ש??ה?ח?ל?יטו? מ?ה ל??ה?ב?יא ל?ה? ל?כ?בו?ד יו?ם ה?ה?ל??ד?ת. כ??י ג?ו?ל צ?ע?ק?ה מ?ן ה?מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה: "נ?ק?נ?יק נ?ב?יא ל?ה?," ו?י?ת צ?ע?ק?ה מ?ה?מ??ע?ל?ית ה?י?ו?ר?ד?ת: "ל?א, ה?יא או?ה?ב?ת א?ת ז?ה." "ח?ר?ד??ל," צ?ע?ק?ה ג?ו?ל מ?ה?מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה. "ל?א," צ?ע?ק?ה י?ת מ?ה?מ??ע?ל?ית ה?י?ו?ר?ד?ת, "ה?יא ת??ז?ל?ל א?ת ז?ה."
"א?ז מ?ה נ??ק?נ?ה ל?ה? מ?ת??נ?ת יו?ם ה?ל??ד?ת?" צ?ע?ק?ה ג?ו?ל מ?ה?עו?ל?ה.
"נ?ק?נ?ה ל?ה? ל?א-מ?ת??נ?ת יו?ם ה?ל??ד?ת," צ?ע?ק?ה י?ת מ?ה?י?ו?ר?ד?ת.
ו?מ?ה?מ??ע?ל?ית ה?י?ו?ר?ד?ת ו?מ?ה?מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה צ?ע?קו? ש??נ?י קו?לו?ת ב??ב?ת א?ח?ת: "י?פ?י, א?ז ה?יא ב??ט?ח ל?א ת??ש??מ?ח."

ו?כ?ל א?ח?ת מ?ה?ן נ?ע?ל?ה מ?ג??ף א?ח?ד ו?ק?ב?ק?ב א?ח?ד, ו?ש??ת??יה?ן י?צ?או? ל?ד??ר?ך?. ה?ן נ?כ?נ?סו? ל?ב??י?ת ש??ל ת??נ??ינ?ה, ש??ה?י?ת?ה ב??ד?י?ו?ק ב??א?מ?צ?ע ה?ש???נ?ה. ת??נ??ינ?ה ק?פ?צ?ה מ?ה?מ??ט??ה ו?א?מ?ר?ה ב??ב?ה?ל?ה: "מ?י ז?ה?" ו?א?ז ר?א?ת?ה א?ת ג?ו?ל-י?ת ב??ב?ג?ד?י ה?ח?ג ש??ל??ה?ן. ב??ס?ת?ר ל?ב??ה? ת??מ?יד פ??ח?ד?ה ת??נ??ינ?ה מ?א?ח?יו?ת?יה?. א?מ?נ?ם ה?יא ה?ת?ח?יל?ה ב??מ?כ?ש???פו?ת ק?ד?ם, א?ב?ל ה?ר?י י?ת??כ?ן ש??י?ו?ם א?ח?ד ה?ן י?ש???יגו? או?ת?ה?.
"ש??ב?נ?ה, א?ח?יו?ת?י ה?י?ק?רו?ת, מ?ה ז??ה ש??ב??את?ן ל?ב?ק??ר?נ?י ה?י?ו?ם?"
"ה?י?ו?ם י?ש? ל?ך? יו?ם ה?ל??ד?ת," א?מ?רו? ג?ו?ל ו?י?ת ב??ב?ת א?ח?ת.

ת??נ??ינ?ה ח?ש??ב?ה ש??ה?ן מ?ס?ד??רו?ת או?ת?ה?, א?ב?ל כ??ד?י ל?א ל?ה?ס?ת??ד??ר א?מ?ר?ה: "כ??ב?ר ה?י?ה ל?י א?ח?ד ל?פ?נ?י ח?ד?ש??י?ם, א?ב?ל כ??כ?ל ש??י??ה?יו? ל?י יו?ת?ר י?מ?י ה?ל??ד?ת כ??ך? י?ה?י?ה יו?ת?ר טו?ב, ר?ק ח?כ?ו? ר?ג?ע ש??א?ק?ר?א ל?ק?ר?ק?ב?ן." כ??יו?ן ש??ג?ו?ל ו?י?ת ה?יו? ש??ת??י?ם, ג??ם ה?יא ר?צ?ת?ה ל?ה?יו?ת ש??נ?י?ם, ש??י??ה?י?ה ש??ו?ה מו?ל ש??ו?ה.
ק?ר?ק?ב?ן ש??כ?ב ע?ל ה?ג??ג ו?ה?ש??ת??ז??ף. ת??נ??ינ?ה ח?ט?פ?ה או?תו? ב??ח?ס?ר ס?ב?ל?נו?ת.
"נו?," ש??א?ל?ה א?ת א?ח?יו?ת?יה?, "מ?ה ה?ב?את?ן ל?י?"
ג?ו?ל א?מ?ר?ה ב??צ?נ?יעו?ת: "א?נ?י, א?חו?ת?י ה?י?ק?ר?ה, ה?ב?את?י ל?ך? א?ת ק?ר?ק?ב?ן."
"א?יך? א?ת?? מ?ב?יא?ה ל?י מ?ת??נ?ה ל?יו?ם ה?ל??ד?ת א?ת ה?ח?תו?ל ש??ל??י?" א?מ?ר?ה ת??נ??ינ?ה.

"כ??ן," א?מ?ר?ה ג?ו?ל, "א?ב?ל א?ל?ו? ר?צ?ית?י ה?י?ית?י לו?ק?ח?ת או?תו? מ?מ??ך?. ל?א? א?ז ל?א ל?ק?ח?ת??י. ו?א?ם א?נ?י לא לו?ק?ח?ת, ז?את או?מ?ר?ת ש?א?נ?י נו?ת?נ?ת."
ו?י?ת א?מ?ר?ה: "ו?א?נ?י ב??כ?ל?ל ל?א צ?ר?יכ?ה א?ת ק?ר?ק?ב?ן ה?מ??ג?ע?יל ש??ל??ך?, א?ז ה?מ??ת??נ?ה ש??ל??י עו?ד יו?ת?ר טו?ב?ה."

ת??נ??ינ?ה ה?ת?ע?צ?ב??נ?ה, א?יז?ה א?ח?יו?ת י?ש? ל?ה?, ו?ה?יא א?מ?ר?ה ב??כ?ל כ??ח? ה?א?מ?יר?ה ש??ל??ה?:

ג?ו?ל א?חו?ת?י ו?י?ת א?חו?ת?י,
א?ף פ??ע?ם ש??ת??יכ?ן ל?א ת??ש???יגו? או?ת?י.
יו?ד א?מו?ל?ז?ין ש??יק?ל?מ?יס?טו?ר ו?א?ת?ר
ת??ה?י?ינ?ה ק?צ?רו?ת מ?מ??נ??י ב??ס?נ?ט?ימ?ט?ר.

כ??ך? א?מ?ר?ה ו?פ?ת?א?ם נ?ב?ה?ל?ה: ו?א?ם ה?ן ת??ש???א?ר?נ?ה ג??מ??דו?ת, ה?יא ת??ה?י?ה ב??ס?ך? ה?כ??ל ג??מ??ד?ה ו?עו?ד ס?נ?ט?ימ?ט?ר, ל?כ?ן הו?ס?יפ?ה ב??מ?ה?ירו?ת: "ר?ק כ??ש??נ??ת?כ?ו?פ?ף, ה?ת?כ??ו??נ?ת??י, כ??מ?ו?ב?ן." ו?ב?ל?ב??ה? ח?ש??ב?ה: 'א?ז ב??מ?ק?ר?ה ש??ה?ן ת??ה?י?ינ?ה ג??מ??דו?ת, או?כ?ל א?נ?י ל?ה?יו?ת ע?נ?ק?ית, ו?פ?ש?ו?ט א?ת?כ?ו?פ?ף ש??ת??י פ??ע?מ?ים ב??א?מ?צ?ע ה?ג?ו?ף.'

ו?ק?ר?ה פ??ת?או?ם מ?ה ש???ק??ר?ה ל?ה? ג??ם ב??פ??ע?ם ה?ק?ו?ד?מ?ת, כ??ש??ה?יא א?מ?ר?ה ע?ל ע?צ?מ?ה? ש??ה?יא י?ת?ו?ש?, ו?ב?א?מ?ת נ?ה?פ?כ?ה ל?י?ת?ו?ש?. ה?פ??ע?ם, א?ח?יו?ת?יה? ג?ו?ל ו?י?ת נ?ה?פ?כו? ל?ג?מ??דו?ת. ו?כ?ש??ה?ן ה?ת?כ?ו?פ?פו?, ה?ן ה?יו? ב??ג?ד?ל ש??נ?י ג??ב?יע?י יו?גו?ר?ט, ו?ת?נ??ינ?ה, ש??ה?י?ה ל?ה? ג??ד?ל כ??פו?ל, ה?י?ת?ה צ?ר?יכ?ה ל?ה?ת?כ?ו?פ?ף פ??ע?מ?י?ם ב??א?מ?צ?ע ה?ג?ו?ף כ??ד?י ל?ה?ש??ת??מ??ש? ב??כ?ל ה?ג??ד?ל ש??ל??ה?, א?ב?ל ה?יא ל?א ה?צ?ל?יח?ה, כ??י כ??ל ה?ח?ר?ף ה?יא ה?ת?ע?צ??ל?ה ו?ל?א ה?ת?א?מ??נ?ה. ה?יא נ?ס??ת?ה ו?נ?ס??ת?ה ל?ה?ת?ק?פ??ל, א?ב?ל ב??כ?ל פ??ע?ם נ?פ?ל?ה, ע?ד ש??א?מ?ר?ה ל?א?ח?יו?ת?יה?: "ת??ה?י?ינ?ה ב??ח?ז?ר?ה ב??ג??ד?ל ש??ל??כ?ן, ו?ג?ם א?נ?י." ו?מ?י??ד ה?ן נ?ה?פ?כו? ל?גו?ל ו?י?ת, ו?ה?יא ל?ה?יא. ת??נ??ינ?ה נ?ע?ל?ב?ה כ??ל כ??ך? מ?ז??ה ש??ל??א ה?צ?ל?יח?ה ב??כ??ש??ו?ף, ו?פ?ח?ד?ה כ??ל כ??ך? ש??ע?כ?ש??ו ג?ו?ל ו?י?ת ב??א?מ?ת י?צ?ח?קו? ל?ה?, ע?ד ש??א?מ?ר?ה ל?גו?ל, ש??ת??מ?יד ג??ר?ה ב??מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה: "א?ת?? ת??גו?ר?י ב??י?ו?ר?ד?ת," ו?ל?י?ת, ש??ת??מ?יד ג??ר?ה ב??י?ו?ר?ד?ת, א?מ?ר?ה: "א?ת?? ת??גו?ר?י ב??עו?ל?ה." ו?מ?י??ד מ?צ?או? א?ת ע?צ?מ?ן ג?ו?ל ו?י?ת ב??מ?ע?ל?ית ה?פו?כ?ה מ?מ??ה ש???ה?יו? ר?ג?ילו?ת, ו?ה?ן ה?ר?ג??יש?ו? כ??מו? ת??מו?נו?ת ש??ת??לו? או?ת?ן ע?ל ה?ר?אש?. א?ב?ל ת??נ??ינ?ה ק?פ?צ?ה מ?ר?ב כ??ע?ס ו?ר?ק?ע?ה ב??ר?ג?ל?יה? ע?ל ה?ר?צ?פ??ה. כ??י ה?מ??ע?ל?ית ה?י?ו?ר?ד?ת ה?יא ג??ם ה?מ??ע?ל?ית ה?עו?ל?ה, ו?ר?ק ע?כ?ש??ו ה?יא נ?ז?כ??ר?ה.

"מי מכיר את תנינה?", נורית זרחי. איורים: אודליה ליפשיץ // כתר ספרים

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully