וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תקנון פעילות גולשים "לוויתן"

29.1.2015 / 12:20

בהצלחה לכל המשתתפים

תקנון מבצע "קולנוע לב"

חברת וואלה! תקשורת בע"מ ("וואלה!"), מקיימת מבצע נושא פרסים בעמוד וואלה! תרבות ("עמוד הפעילות") בהתאם לתנאי תקנון זה ("המבצע").

1. מבוא
1.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
1.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
1.4. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

2. תקופת המבצע
2.1. תקופת המבצע הנה מיום 29 בינואר, 2015 ועד ליום 5 בפברואר 2015 (כולל) ובהתאם למפורט בעמוד הפעילות ("תקופת המבצע").
2.2. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2.3. וואלה! לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיום תקופת המבצע, לרבות בגין קישוריות למבצע שתופענה בעמוד הפעילות ו/או בעמודי פייסבוק אחרים של וואלה! ו/או באתרי וואלה! השונים באינטרנט, לאחר תקופת המבצע.
2.4. למען הסר ספק, יובהר, כי כל תשובה (כהגדרתו להלן) שיועלה לעמוד הפעילות לאחר תום תקופת המבצע, לא ייחשב כתשובה המקנה לשולחו זכות להשתתף במבצע ולא ייכלל במסגרת התשובות שייבחנו על ידי הוועדה (כהגדרתה להלן).

3. תנאי השתתפות במבצע
3.1. לצורך המבצע, ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) הוא העלה תשובה לעמוד הפעילות (באיזה פרס זכה הסרט לויתן בפסטיבל קאן), כמפורט להלן, במסגרת תקופת המבצע (2) הוא אישר את קריאת התקנון והסכים לתוכנו באמצעות השתתפות במבצע ע"י הוספת תגובה בעמוד המבצע וכן (3) הוא מילא וממלא אחר הוראות תקנון זה והוראות ההשתתפות במבצע המפורטות בעמוד הפעילות, ככל ויהיו.
3.2. וואלה! רשאית לפסול את השתתפותו של משתתף במבצע ו/או לפסול את זכייתו של משתתף בפרס (ככל שזכה) ו/או לדרוש את השבת הפרס (ככל שזכה), בכל עת, אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל וואלה! חשד בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון; (ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין; (ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה במשתתפ/ים אחר/ים או גולשים אחרים ו/או בוואלה!. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
3.3. במשך תקופת המבצע, המשתתפים יהיו רשאים להעלות במקום המיועד לכך בעמוד הפעילות, תגובות ובהם תשובה לשאלה פתוחה בקשר לפעילות עם קולנוע לב שתוצב בעמוד הפעילות על ידי וואלה!. במסגרת תגובות אלו יידרשו המשתתפים להשיב באופן נכון על השאה שנשאלה.

4. הזוכים והפרסים
4.1. בתום תקופת המבצע או זמן סביר לאחריה, תבחר וועדה, אשר תורכב מנציגי וואלה! ("וועדת המבצע") שלוש (3) תגובות מבין כלל התשובות שהועלו לעמוד הפעילות על ידי המשתתפים ("התשובות הזוכות"). כל פוסט זוכה יזכה את בעליו ("הזוכה") באחד מבין הפרסים, כפי שיפורט להלן.
4.2. וועדת המבצע תבחר את תשובות הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והיא אינה נדרשת לנמק או לפרט את החלטותיה או לעמוד בלוח זמנים מסוים לקבלת החלטותיה. מובהר בזאת, כי בחירת הוועדה הינה סופית ומוחלטת ולא תישמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה כלפי וועדת המבצע ו/או וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר להחלטות וועדת המבצע.
4.3. כל תשובה זוכה שדורג על ידי וועדת המבצע, יזכה את בעליו בכניסה להקרנה של הסרט ""לוויתן"" (כרטיס זוגי)
4.4. מובהר בזאת, כי כל אחד מהפרסים ניתן למימוש בהתאם ללוחות ההקרנה שיפורסמו ע"י קולנוע לב, תל אביב ובהתאם לתנאים כפי שייקבעו על ידי קולנוע לב, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מועד ההקרנה נקבע באופן בלעדי על ידי קולנוע לב, ולא תתקבל על ידי וואלה! כל בקשה ו/או דרישה לשינוי ו/או דחייה במועד הפסטיבל.
4.5. לאחר החלטת וועדת המבצע, יפורסמו שמות הזוכים בעמוד הפעילות, בכפוף לדין החל.
4.6. עם פרסום החלטת וועדת המבצע בדבר הזוכים, יתבקש כל אחד מהזוכים ליצור קשר עם וואלה! באמצעות מייל שיפורסם בעמוד הפעילות, ולקבל דרך וואלה! את הפרס מובהר בזאת, כי המועד, המקום והאופן בו הזוכה יוכלו לקבל או לממש את הפרס ייקבעו באופן בלעדי על ידי וואלה! ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או נבצר ממנו לקחת או לממש את הפרס במועד שנקבע למסירתו או למימושו, מכל סיבה שהיא, וואלה! תהיה רשאית להעביר את הפרס בו זכה הזוכה למשתתף אחר אשר עמד בתנאי ההשתתפות במבצע כפי שפורטו בתקנון זה. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה.
4.7. הפרס הינו אישי לזוכה בו בלבד ואינו ניתן להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשה בכתב של הזוכה.
4.8. זוכה אשר לא יצר קשר עם וואלה! תוך 72 שעות מיום פרסום שמו בעמוד הפעילות, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אובדן הזכות כאמור וואלה! תהיה רשאית להעביר את הפרס על פי שיקול דעתה הבלעדי .
4.9. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בכל אחד מהפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל היבט אחר או הוצאה נוספת בקשר עם מימוש הפרס, לרבות כלכלה, נסיעות וכיו"ב יחולו על הזוכה בלבד. כמו כן, הזוכה אחראי לבדו לעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך מימוש הפרס (אם יש צורך בכך) והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי וואלה! בקשר לכך.
4.10. תנאי השימוש או המימוש של הפרסים יהיו בהתאם לתנאים הקבועים לכך על ידי קולנוע לב, ו-וואלה! אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהי או נושאת באחריות כלשהי בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וואלה! אינה נותנת מצג או אחראית באופן כלשהו בנוגע לטיבם או לאיכותם של הפרסים, למידת התאמתם של הפרסים לזוכים או למועד מימוש הפרס (או לעיכובים או דחיות במועד זה) ו/או לכל נזק העלול להיגרם לזוכים בפרסים ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי. האחריות המלאה והבלעדית בקשר לפרסים, לטיבם, לאיכותם, לתנאי השימוש או המימוש שלהם ו/או לתקלות או לשיבושים בקשר להם, מוטלת על הדרן בלבד, והזוכים מוותרים בזאת על כל טענה או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
4.11. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הקשר המשפטי לגבי טיב הפרסים, איכותם והתאמתם יהיה במישרין בין הזוכים לבין הדרן אשר תעמיד הפרס לטובת הזוכה.
4.12. וואלה! מצהירה בקשר עם הפרסים, כי הפרסים הינם באדיבותם ובאחריותם הבלעדית של קולנוע לב, לרבות לגבי טיבם ואיכותם, אשר יהיו האחראים על-פי כל דין לכל נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש) ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו לזוכה בפרס ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או בקשר עם מימוש הפרסים כאמור. למען הסר ספק, המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! בקשר לפרסים, בגין כל עילה שהיא.
4.13. וואלה! תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף את הפרס ללא כל מגבלה, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
4.14. וואלה! תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, לעשות שימוש בפרטי הזוכים, בתמונתם (ובכלל זה תמונות ופרטים המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלהם ו/או תמונות שצולמו על ידי וואלה! או מי מטעמה בעת קבלת או מימוש הפרס), ובפוסט שהועלה על ידם, לצורך מטרות שיווקיות, פרסומיות, ויחסי ציבור של וואלה! ו/או של המבצע ו/או מבצעים אחרים של וואלה!, ובכלל זה לפרסמם באתרי האינטרנט השונים של וואלה! ו/או כל עמוד אחר באתר פייסבוק ו/או באמצעי תקשורת כפי שוואלה! תמצא לנכון. עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מצד המשתתפים לביצוע שימוש כאמור, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה נגד וואלה! ו/או מי מטעמה בהקשר זה. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה מפורשת של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את וואלה! ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.
4.15. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של מי מהזוכים ו/או לדרוש את השבת הפרס, אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותו זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
4.16. במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו הפוסטים שהועלו על ידי המשתתפים ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע או תימסר לו בשגגה הודעת זכייה ("הזוכה השגוי"), כי אז וואלה! תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתף אחר ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה, ולוואלה! אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה שהיה אמור לזכות במבצע במקום הזוכה השגוי ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! בקשר לכך.
4.17. מובהר בזאת, כי כל משתתף יוכל לזכות בפרס יחיד בלבד. היה ומשתתף זכה ביותר מפרס אחד יוותר על זכייתו הנוספת בפרס.

5. תכנים אסורים
5.1. כל משתתף במבצע מתחייב בזאת שלא להעלות לאתר הפעילות תכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים, לרבות (ומבלי לגרוע): קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של הוראות הדין ו/או תכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ובמפרסמים באתר פייסבוק ("תכנים אסורים").
5.2. וואלה! תהא רשאית להסיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, טקסט שהוזן או פוסט שהועלה המכיל תכנים אסורים. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין, הזנת תכנים אסורים תחשב להפרה של תקנון זה, ו-וואלה! תהא רשאית לבטל את השתתפותו של משתתף שהזין תכנים אוסרים כאמור ו/או לבטל את זכייתו בפרס ו/או לדרוש את השבת הפרס, ולמשתתף הנ"ל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי וואלה! ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
5.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.2 לעיל, המשתתפים יישאו באחריות המלאה בקשר להזנת תכנים אסורים ו/או להעלאת פוסטים המכילים תכנים אסורים והם מתחייבים לשפות את וואלה! ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/אבדן ו/או הוצאה שנגרמו או ייגרמו לוואלה! ו/או למי מטעמה (לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין) בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד וואלה! בקשר לתכנים אסורים שהוזנו (לרבות באמצעות העלאת פוסטים המכילים תכנים כאמור) על ידם או באחריותם.

6. קניין רוחני
6.1. וואלה! הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני המבצע, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת.
6.2. למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של וואלה! כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת וואלה! ו/או (לפי העניין) הדרן, בכתב ומראש.

7. הגבלת אחריות
7.1. בכל מקרה ובשום מצב וואלה! ו/או מי מטעמה לא תישא בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה (וזאת בין אם האחריות נובעת מכח הסכם או דין): (א) כל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתתף או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המבצע ו/או עמוד הפעילות ו/או מעשה או מחדל של וואלה! ו/או מי מטעמה; (ב) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתתפים ו/או גולשים אחרים; (ג) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, אתר פייסבוק או ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת); (ד) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; (ה) כל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מעמוד הפעילות; וכן (ו) כל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם נסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת וואלה! ו/או מי מטעמה.
7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וואלה! ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר פייסבוק) אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה!, ואלו לא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את תנאיו, לשנות את הפרס ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! כאמור.
7.3. המשתתפים מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש טקסטים שהוזנו על ידי מי מהמשתתפים ו/או במועד ההשתתפות של כל משתתף, והמשתתפים מוותרים על כל טענה כלפי וו/אלה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.


8. כללי
8.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.
8.2. בהשתתפות במבצע זה מאשר המשתתף – והיה והמשתתף קטין אזי ההורה/אפוטורופוס חוקי של המשתתף מאשר בשמו ובשם הקטין כי – הוא קרא תקנון זה והוא מסכים לכל האמור בו.
8.3. ידוע למשתתף כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול אתר "פייסבוק" ואין לקשרו אליה.
8.4. וואלה! תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.
8.5. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפעילות. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
8.6. עובדי קבוצת וואלה! ו/או פארק אריאל שרון אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת.
8.7. לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל וואלה!, בכתובת marketingsupport@walla.net.il.
8.8. אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של וואלה! על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.
8.9. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
8.10. כל התנהגות של וואלה! לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתקנון זה.
8.11. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור למבצע הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל המבצע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  • עוד באותו נושא:
  • לוויתן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully